Luật chăn nuôi chim yến – Quy định quản lý mới nhất 2020 2021


Trong những năm trước, hàng loạt các nhà yến đã được xây dựng một cách tràn lan, không kiểm soát, tạo ra sự gia tăng đáng kể trong hoạt động nuôi chim yến. Tuy nhiên, các quy định về quản lý hoạt động nuôi chim yến trong các văn bản pháp luật đã trở nên không phù hợp và gây ra nhiều vấn đề phát sinh liên quan đến ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động của cộng đồng dân cư đang sinh sống gần khu vực này.

Để giải quyết tình hình này, chính quyền đã áp dụng Luật Chăn nuôi chim yến số 32/2018/QH14 cùng với Nghị định số 13/2020/NĐ-CP vào năm 2020 và 2021. Đây là các quy định được thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành vào ngày 21/01/2020, nhằm tạo ra cơ chế quản lý mới để kiểm soát hoạt động nuôi chim yến một cách hiệu quả hơn.

Dưới dây là bản tóm tắt những mục chính về luật chăn nuôi chim yến

NGHỊ ĐỊNH

Hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015

Căn cứ Luật Chăn nuôi ngày 19 tháng 11 năm 2018

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi.

CHƯƠNG 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 25. Quản lý nuôi chim yến

1. Quy định về vùng nuôi chim yến:

a) Vùng nuôi chim yến phải do Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định

b) Vùng nuôi chim yến phải bảo đảm phù hợp tập tính hoạt động của chim yến, phù hợp điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương và không gây ảnh hưởng đến đời sống của cư dân tại khu vực nuôi chim yến.

2. Quy định đối với cơ sở nuôi chim yến:

a) Nhà yến, trang thiết bị sử dụng cho hoạt động nuôi chim yến phải bảo đảm phù hợp tập tính hoạt động của chim yến.

Trường hợp nhà yến đã hoạt động trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng không đáp ứng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này thì phải giữ nguyên trạng, không được cơi nới;

b) Có đủ nguồn nước bảo đảm chất lượng cho hoạt động nuôi chim yến, có biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường

c) Có hồ sơ ghi chép và lưu trữ thông tin về hoạt động nuôi chim yến, sơ chế, bảo quản tổ yến bảo đảm truy xuất được nguồn gốc sản phẩm chim yến

d) Thiết bị phát âm thanh để dẫn dụ chim yến có cường độ âm thanh đo tại miệng loa không vượt quá 70 dBA (đề xi ben A). Thời gian phát loa phóng để dẫn dụ chim yến từ 5 giờ đến 11 giờ 30 và từ 13 giờ 30 đến 19 giờ mỗi ngày, trừ trường hợp quy định tại điểm đ khoản này

đ) Trường hợp nhà yến đã hoạt động trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng không đáp ứng quy định tại điểm a khoản 1. Điều này, nhà nuôi yến nằm trong khu dân cư, nhà yến cách khu dân cư dưới 300m thì không được sử dụng loa phóng phát âm thanh.

e) Không săn bắt; không dẫn dụ chim yến để sử dụng vào mục đích khác ngoài mục đích nuôi chim yến để khai thác tổ yến, nghiên cứu khoa học.

3. Tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác, sơ chế, bảo quản tổ yến phải thực hiện các yêu cầu sau :

a) Ban hành và tuân thủ quy trình kỹ thuật khai thác, sơ chế, bảo quản tổ yến

b) Khu vực, nhà, xưởng phục vụ sơ chế, bảo quản tổ yến phải cách xa nguồn gây ô nhiễm, đáp ứng các yêu cầu về vệ sinh an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm

c) Có biện pháp ngăn ngừa, xử lý phù hợp để bảo đảm sinh vật gây hại không xâm nhập vào khu vực sơ chế, bảo quản tổ yến

d) Có nguồn nước sử dụng trong sơ chế tổ yến đạt yêu cầu tiêu chuẩn nước sinh hoạt

đ) Tổ yến sau sơ chế phải bảo đảm yêu cầu về kỹ thuật quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Nghị định này

Chương 7

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

i) Thông tư số 35/2013/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến

Văn bản đầy đủ về “Luật chăn nuôi chim yến”

Các câu hỏi về Luật Chăn Nuôi Chim Yến

1. Xây dựng nhà nuôi chim yến trên phần đất cây nông nghiệp lâu năm của gia đình có được không ?

Từ ngày 1/1/2020, khi Luật Chăn nuôi có hiệu lực, Thông tư số 35/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/7/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến, đã hết hiệu lực.

Việc xây dựng nhà nuôi chim yến phải tuân thủ các quy định được đề ra trong Điều 64 của Luật Chăn nuôi và Điều 25 của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP, ngày 21/1/2020 của Chính phủ, hướng dẫn chi tiết về Luật Chăn nuôi. Trong đó, có quy định rằng việc quy hoạch vùng nuôi chim yến sẽ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Theo các quy định của pháp luật, nếu khu đất nằm trong khu vực đã được tỉnh quy hoạch là vùng nuôi chim yến, thì ông có quyền được phép xây dựng nhà nuôi chim yến.

2. Nuôi yến trong khu dân cư có được không?

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời vấn đề này như sau:

Hoạt động nuôi chim yến đã chính thức được đưa vào quản lý trong Luật Chăn nuôi tại Điều 64 và được hướng dẫn tại Điều 25 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/1/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi:

“Điều 25. Quản lý nuôi chim yến

1. Quy định về vùng nuôi chim yến:

a) Vùng nuôi chim yến do UBND cấp tỉnh trình HĐND cấp tỉnh quyết định;

b) Vùng nuôi chim yến phải bảo đảm phù hợp tập tính hoạt động của chim yến, phù hợp điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương và không gây ảnh hưởng đến đời sống của cư dân tại khu vực nuôi chim yến.

2. Quy định đối với cơ sở nuôi chim yến:

a) Nhà yến, trang thiết bị sử dụng cho hoạt động nuôi chim yến phải bảo đảm phù hợp tập tính hoạt động của chim yến.

Trường hợp nhà yến đã hoạt động trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng không đáp ứng quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này thì phải giữ nguyên trạng, không được cơi nới;

b) Có đủ nguồn nước bảo đảm chất lượng cho hoạt động nuôi chim yến, có biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

c) Có hồ sơ ghi chép và lưu trữ thông tin về hoạt động nuôi chim yến, sơ chế, bảo quản tổ yến bảo đảm truy xuất được nguồn gốc sản phẩm chim yến;

d) Thiết bị phát âm thanh để dẫn dụ chim yến có cường độ âm thanh đo tại miệng loa không vượt quá 70 dBA (đề xi ben A); thời gian phát loa phóng để dẫn dụ chim yến từ 5 giờ đến 11 giờ 30 và từ 13 giờ 30 đến 19 giờ mỗi ngày, trừ trường hợp quy định tại Điểm đ khoản này;

đ) Trường hợp nhà yến đã hoạt động trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng không đáp ứng quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này, nhà yến nằm trong khu dân cư, nhà yến cách khu dân cư dưới 300m thì không được sử dụng loa phóng phát âm thanh;

e) Không săn bắt; không dẫn dụ chim yến để sử dụng vào mục đích khác ngoài mục đích nuôi chim yến để khai thác tổ yến, nghiên cứu khoa học…”.

Như vậy, nếu nhà yến hoạt động trước ngày 5/3/2020 nhưng không nằm trong vùng nuôi chim yến do HĐND cấp tỉnh quyết định, nhà yến nằm trong khu dân cư, nhà yến cách khu dân cư dưới 300m thì không được sử dụng loa phóng phát âm thanh ở bất kỳ vị trí nào, chỉ được phát loa dẫn (loa ru) ở trong nhà nuôi yến.

3. Mức xử phạt đối với việc mở loa âm thanh dẫn dụ chim yến quá thời gian quy định là bao nhiêu?

Căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 27 Nghị định 14/2021/NĐ-CP quy định về vi phạm quy định về hoạt động nuôi chim yến như sau:

– Hành vi phát âm thanh để dẫn dụ chim yến ngoài khoảng thời gian theo quy định sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Ngoài bị phạt tiền theo quy định trên, người vi phạm còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thực hiện biện pháp giảm tiếng ồn. Đây là mức phạt hành cho cá nhân, nếu là tổ chức có cùng hành vi vi phạm thì mức phạt sẽ gấp đôi mức phạt dành cho cá nhân.

Như vậy, theo quy định trên, cơ sở nuôi chim yến phát âm thanh để dẫn dụ chim yến ngoài khoảng thời gian theo quy định có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tổ chức.

Như vậy, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở nuôi chim yến phát âm thanh để dẫn dụ chim yến ngoài khoảng thời gian theo quy định là 01 năm.

Bài viết Luật chăn nuôi chim yến trên tóm tắt một số nội dung mà người chăn nuôi yến đang thắc mắc nhiều hiện nay. Saigonsava hy vọng sẽ giúp người chăn nuôi có thể hiểu rõ hơn về các quy định pháp luật về chăn nuôi yến.

Xem thêm về Nhà Nuôi Chim Yến:
– Tổng quan về âm thanh nhà nuôi chim yến hiệu quả nhất
Kỹ Thuật Nuôi Yến Trong Nhà Lấy Tổ Hiệu Quả Nhất
– Tổng quan về giấy phép xây dựng nhà nuôi yến
– Cách thu hoạch tổ yến và chu kỳ thu hoạch tổ yến hiệu quả nhất
Kích thước và diện tích xây nhà nuôi yến hiệu quả

KHUYẾN MÃI YẾN SÀO

5+ Cam kết của SaigonSava về Tổ Yến Tinh Chế Thượng Hạng

1. 100% tổ yến nguyên chất khai thác tại nhà yến chuyên nghiệp.
2. Chọn lọc kỹ lưỡng. Điểm 10 cho chất lượng.
3. Xử lý bởi những nghệ nhân yến sào lành nghề, giàu kinh nghiệm.
4. Cam kết không sử dụng chất bảo quản, tẩm ướp, phụ gia.
5. Cam kết bồi hoàn tiền gấp 10 lần nếu phát hiện hàng giả, kém chất lượng.

Yến sào Saigonsava là địa chỉ cung cấp tổ yến uy tín, chất lượng Saigonsava cam kết rằng bạn sẽ mua được sản phẩm yến sào thật sự chất lượng và an toàn.

Địa chỉ bán Yến Tinh Chế và Tổ Yến Thô Thượng Hạng | Bấm Xem Thêm

Khi mua hàng tại Saigonsava.com , bạn sẽ được hưởng các chính sách như sau:
1. Cam kết 100% sản phẩm chính hãng.
2. Hoàn tiền, đổi trả trong 7 ngày nếu lỗi do nhà sản xuất (Áp dụng cho trường hợp lỗi phát sinh do nhà sản xuất/nhà bán lẻ).
3. Giao hàng thu tiền, thanh toán online nhiều phương thức.
Địa Chỉ: Số 620 Đường 3 Tháng 2 Phường 14 Quận 10, TP Hồ Chí Minh (bấm chỉ đường).
Tổng Đài: 02866 866 679 | Kinh Doanh: 0908 163 979 | Tư Vấn Mở Đại Lý: 0922 52 79 79

Bài viết liên quan